Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter
Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om Sverkers Els behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter ”dataskyddsförordningen”).

Personuppgiftansvarig
Sverkers El är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen. Sverkers El är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan.

Registrerade uppgifter
När du kontaktar oss för till exempel en beställning registreras ditt namn, telefonnummer och e-postadress samt annan information du väljer att dela med dig av.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
När du kontaktar oss med till exempel en förfrågan eller vill göra en beställning sparar vi dina uppgifter. De personuppgifter du lämnar registreras i vårt system och används för att kunna administrera din förfrågan. Dina uppgifter kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.
Vi använder endast dina personuppgifter i de ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter
Vid förfrågningar och beställningar kan den information du lämnat komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga utanför Sverkers El, i den utsträckning det krävs för att kunna administrera din förfrågan eller beställning. I samtliga nämnda situationer är Sverkers El personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Sverkers El använder sig av är personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden Sverkers El använder behöver lämna garantier för att påvisa att de har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina uppgifter sker enligt de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen.Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i fall att det krävs av lagen, förordning eller myndighetsbeslut.

Så länge finns uppgifterna kvar
Dina uppgifter sparas så länge som det krävs för Sverkers El att fullfölja och administrera det åtagande som krävs för att tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål och reklamationer med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register även efter att Sverkers El fullfölja åtagandet för marknadsföringsändamål, eller tills dess att du ber om att uppgifterna skall raderas.

Dina rättigheter
Vill du veta vilka uppgifter Sverkers El har sparat om dig samt hur de används kan du kontakta oss på info@sverkersel.se Anser du att någon, eller några, av de uppgifter vi har sparat om dig är felaktiga eller missvisande kan du begära ändring. Du kan även begära att de uppgifter Sverkers El har sparat om dig raderas. Detta gör du genom att kontakta oss på ovan nämnd e-postadress.
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter Sverkers El har sparat om dig samt i vilket syfte dessa används. Skulle du anse att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du framföra klagomål om detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Länkar
På Sverkers El förekommer länkar till andra webbplatser och vår policy gäller inte på dessa webbplatser.

Säkerhet
Att lämna ut personuppgifter över nätet innebär alltid en risk och inget system kan vara helt skyddat mot intrång. På Sverkers El vill vi värna om de personuppgifter vi behandlar och har därmed vidtagit alla säkerhetsåtgärder för att ha ett så högt skydd mot intrång i våra system som möjligt.

Kontakt
Har du frågor gällande vår integritetspolicy är du alltid välkommen att kontakta oss.


Cookies policy

Vad är cookies?
“Cookies” är små textfiler som lagras i användarens webbläsare för att bland annat spara personliga inställningar och göra det möjligt för oss att följa hur användare navigerar och använder webbplatsen.

Om du inte vill spara cookies

Om du inte vill spara cookies kan du i din webbläsare välja att radera alla sparade cookies. Du kan även ställa in din webbläsare till att alltid neka cookies per automatik. Besök din webbläsares hjälpsidor och inställningar för mer information.

Så här använder vi cookies
Sverkers El använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Genom att samla in cookies kan vi se statistik över hur webbplatsen används. Ingen personlig information sparas och en cookie kan inte användas för att spåra, eller förstöra, användarens dator.

Ditt samtycke
Genom att trycka på att du godkänner att cookies sparas lämnar du ditt samtycke till att dessa kommer att sparas. Ditt samtycke är giltigt under en period om 30 dagar. Därefter kommer du att behöva lämna ditt samtycke igen. Det är alltid du själv som avgör huruvida du vill att cookies ska sparas eller inte.

Google analytics
Sverkers El använder Google Analytics. En cookie genererar information om hur webbplatsen används och denna information visas sedan i Google Analytics. Sådan information använder vi sedan till att förbättra vår webbplats för att skapa en bättre användarupplevelse.